Đồng diễn của các con trong ngày hội với tinh thần vui tươi, phấn khởi